За фирмата

Дружеството ни „ХЕБЪРСТРОЙ”ООД е регистрано по ф.д.4705/1991 год., с адрес на управление гр.Пазарджик, ул.”Гурко”№2, ЕИК 822104753.
Правоприемник сме на бившият Строително монтажен комбинат гр.Пазарджик. От 2000 год. дружеството е изцяло частно, с представляващи инж.Иван Иванов и инж.Верка Мануилова - управители.

Предмет на дейност:

Покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Строително монтажни работи, проучване, проектиране и изграждане на всякакви строителни обекти. Производство и продажба на стоманобетонови елементи за жилищно, културно-битово, селскостопанско и други строителства. Производство и продажба на бетонови изделия, бетонови и варови разтвори, ремонт, поддръжка и услуги със строителна механизация и автотранспорт. Производство и продажба на заготовка за арматура, железарски и дърводелски работи. Да извършва лабораторен контрол и изпитване на строителни материали и изделия.
                                    Въпреки обширният предмет на дейност, в последните години сме съсредоточили вниманието и усилията си основно към производството на бетонови и варови разтвори , бетонови изделия и заготовка арматура, като следим предлаганата на пазара продукция да съответства на посочените характеристики на строителните продукти от една страна и от друга да удовлетворява тези за качество. От 2002 год. поддържаме система за производствен контрол в съответствие с изискванията на НСИОССП, като производството на бетона е сертифицирано от НИИСМ гр.София. Гарант за поддържаното качество и възможност за проследимост на продукцията ни е Лабораторията за изпитване с която разполагаме, акредитирана съгласно БДС ISO/IEС17025:2006 със сертификат за акредитация валиден до 2016 год., 

Производствена база:

Дружеството ни разполага с голяма производствена база ситуирана в индустриалната част на гр.Пазаджик , ул.”Синитевска „№10. На площадката са разположени съвременно бетоново стопанство – “BAUKEMA BA 501” с производителност 20м3/часс прилежащите му складово стопанство за инертни материали, силози за цимент, инсталация за дозиране на течни добавки. Варово стопанство – варогасилка, варни ями с вместимост 600 м3 гасена вар, варов възел; Цех за производство на вибропресовани бетонови изделия /уни паваж/ - вибропреса SHLOSER със самостоятелен бетонов възел и складове за инертни материали, силози за цимент и готова продукция; Цех за формовани бетонови изделия – тротоарни плочи, бордюри, бетонови тръби, стоманобетонови елементи по индивидуално заявка с открити складови площи; Арматурен цех оборудван с линия за заготовка на стомана Аи А III; Механизация – бордови коли, гондоли, бетоновози с вместимост 6, 7 и 9 м3, 2 бр. бетонпомпи; Лаборатория за изпитване Акредитирана съгласно БДС ISO/IEС17025:2006 със сертификат за акредитация валиден до 2016 год.


Навигация

Запитване

За нас

ХЕБЪРСТРОЙ ООД предлага заготовка на арматура, бетонови и варови разтвори, акредатирана строителна лаборатория, бетонови и вибропресовани изделия. Действаща система за производствен контрол съгласно изискванията на НСИОССП.

S5 Box